• Ελληνικά
 • English
caret icon

Lexicon

    object(WP_Post_Type)#10884 (38) {
 ["name"]=>
 string(7) "lexicon"
 ["label"]=>
 string(7) "Lexicon"
 ["labels"]=>
 object(stdClass)#10889 (35) {
  ["name"]=>
  string(7) "Lexicon"
  ["singular_name"]=>
  string(7) "Lexicon"
  ["add_new"]=>
  string(7) "Add New"
  ["add_new_item"]=>
  string(15) "Add New Lexicon"
  ["edit_item"]=>
  string(12) "Edit Lexicon"
  ["new_item"]=>
  string(11) "New Lexicon"
  ["view_item"]=>
  string(12) "View Lexicon"
  ["view_items"]=>
  string(27) "Προβολή άρθρων"
  ["search_items"]=>
  string(14) "Search Lexicon"
  ["not_found"]=>
  string(17) "No Lexicon found."
  ["not_found_in_trash"]=>
  string(26) "No Lexicon found in Trash."
  ["parent_item_colon"]=>
  string(15) "Parent Lexicon:"
  ["all_items"]=>
  string(11) "All Lexicon"
  ["archives"]=>
  string(11) "All Lexicon"
  ["attributes"]=>
  string(41) "Χαρακτηριστικά άρθρου"
  ["insert_into_item"]=>
  string(34) "Εισαγωγή στο άρθρο"
  ["uploaded_to_this_item"]=>
  string(44) "Μεταφορτώθηκε στο άρθρο"
  ["featured_image"]=>
  string(41) "Χαρακτηριστική εικόνα"
  ["set_featured_image"]=>
  string(66) "Καθορισμός χαρακτηριστικής εικόνας"
  ["remove_featured_image"]=>
  string(62) "Αφαίρεση χαρακτηριστικής εικόνας"
  ["use_featured_image"]=>
  string(57) "Χρήση ως χαρακτηριστική εικόνα"
  ["filter_items_list"]=>
  string(38) "Φίλτρο λίστας άρθρων"
  ["filter_by_date"]=>
  string(42) "Φίλτρο κατά ημερομηνία"
  ["items_list_navigation"]=>
  string(42) "Λίστα πλοήγησης άρθρων"
  ["items_list"]=>
  string(23) "Λίστα άρθρων"
  ["item_published"]=>
  string(41) "Το άρθρο δημοσιεύθηκε."
  ["item_published_privately"]=>
  string(60) "Το άρθρο δημοσιεύτικε κατ' ιδίαν."
  ["item_reverted_to_draft"]=>
  string(51) "Το άρθρο άλλαξε σε πρόχειρο."
  ["item_trashed"]=>
  string(37) "Το άρθρο διαγράφηκε."
  ["item_scheduled"]=>
  string(49) "Το άρθρο προγραμματίσθηκε."
  ["item_updated"]=>
  string(39) "Το άρθρο ενημερώθηκε."
  ["item_link"]=>
  string(31) "Σύνδεσμος Άρθρου"
  ["item_link_description"]=>
  string(55) "Ένας σύνδεσμος προς ένα άρθρο."
  ["menu_name"]=>
  string(7) "Lexicon"
  ["name_admin_bar"]=>
  string(7) "Lexicon"
 }
 ["description"]=>
 string(18) "Tikun Olam Lexicon"
 ["public"]=>
 bool(true)
 ["hierarchical"]=>
 bool(false)
 ["exclude_from_search"]=>
 bool(true)
 ["publicly_queryable"]=>
 bool(true)
 ["show_ui"]=>
 bool(true)
 ["show_in_menu"]=>
 bool(true)
 ["show_in_nav_menus"]=>
 bool(true)
 ["show_in_admin_bar"]=>
 bool(true)
 ["menu_position"]=>
 int(5)
 ["menu_icon"]=>
 string(19) "dashicons-text-page"
 ["capability_type"]=>
 string(4) "post"
 ["map_meta_cap"]=>
 bool(true)
 ["register_meta_box_cb"]=>
 NULL
 ["taxonomies"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(12) "lexicon-type"
 }
 ["has_archive"]=>
 string(7) "lexicon"
 ["query_var"]=>
 string(7) "lexicon"
 ["can_export"]=>
 bool(true)
 ["delete_with_user"]=>
 NULL
 ["template"]=>
 array(0) {
 }
 ["template_lock"]=>
 bool(false)
 ["_builtin"]=>
 bool(false)
 ["_edit_link"]=>
 string(16) "post.php?post=%d"
 ["cap"]=>
 object(stdClass)#10886 (15) {
  ["edit_post"]=>
  string(9) "edit_post"
  ["read_post"]=>
  string(9) "read_post"
  ["delete_post"]=>
  string(11) "delete_post"
  ["edit_posts"]=>
  string(10) "edit_posts"
  ["edit_others_posts"]=>
  string(17) "edit_others_posts"
  ["delete_posts"]=>
  string(12) "delete_posts"
  ["publish_posts"]=>
  string(13) "publish_posts"
  ["read_private_posts"]=>
  string(18) "read_private_posts"
  ["read"]=>
  string(4) "read"
  ["delete_private_posts"]=>
  string(20) "delete_private_posts"
  ["delete_published_posts"]=>
  string(22) "delete_published_posts"
  ["delete_others_posts"]=>
  string(19) "delete_others_posts"
  ["edit_private_posts"]=>
  string(18) "edit_private_posts"
  ["edit_published_posts"]=>
  string(20) "edit_published_posts"
  ["create_posts"]=>
  string(10) "edit_posts"
 }
 ["rewrite"]=>
 array(5) {
  ["slug"]=>
  string(7) "lexicon"
  ["with_front"]=>
  bool(false)
  ["pages"]=>
  bool(true)
  ["feeds"]=>
  bool(true)
  ["ep_mask"]=>
  int(1)
 }
 ["show_in_rest"]=>
 bool(true)
 ["rest_base"]=>
 bool(false)
 ["rest_namespace"]=>
 string(5) "wp/v2"
 ["rest_controller_class"]=>
 bool(false)
 ["rest_controller"]=>
 NULL
 ["revisions_rest_controller_class"]=>
 bool(false)
 ["revisions_rest_controller"]=>
 NULL
 ["autosave_rest_controller_class"]=>
 bool(false)
 ["autosave_rest_controller"]=>
 NULL
 ["late_route_registration"]=>
 bool(false)
}
  

Δεν βρέθηκε κάτι για το γράμμα"t"

Δοκιμάστε κάποιο άλλο γράμμα